Het openbaar onderwijs

Doelen en uitgangspunten
De school stelt zich als doel de ontwikkeling van elk kind te stimuleren en probeert daartoe ieder kind voor te bereiden op en toe te rusten voor dagelijkse en toekomstige taken.

Dit gebeurt via het aanleren van de noodzakelijke vaardigheden van kennis- en houdingsaspecten. Hierbij zal het onderwijs de kinderen voor zowel de dagelijkse gebeurtenissen als voor de volwassenheid voorbereiden. Hierbij zullen we de rechten van het kind en de rechten van de mens als richtlijn nemen.

Onze school is een openbare school.
Dat wil zeggen dat alle kinderen welkom zijn ongeacht hun achtergrond op welk terrein dan ook.

In onze lessen schenken wij aandacht aan de belangrijkste godsdiensten en levensovertuigingen. Wij leggen de nadruk op diversiteit en op respect voor de verschillende geloven en levensovertuigingen die er zijn. We blijven hierin als openbare school neutraal.
 
Door het samenbrengen van kinderen met verschillende achtergronden en overtuiging hopen wij één van onze doelstellingen te verwezenlijken, namelijk kinderen op te voeden tot volwassenen die respect en tolerantie hebben voor hun medemens.

Binnen onze school bieden wij ook godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs (GVO of HVO) aan. Hierbij zijn wij wel afhankelijk van externe subsidies. Dit schooljaar is er weer een leerkracht voor de HVO en GVO lessen. 

GVO en HVO laten kinderen diepgaander kennis maken met de religie of levensbeschouwing van uw keuze. Door GVO en HVO worden kinderen zich bewuster van zichzelf, ze leren weke waarden en normen ze in hun leven belangrijk vinden en wat het effect is van hun gedrag op anderen.
Het vergroten van kennis en zelfbewustzijn hierin vergroot ook hun weerbaarheid in onze soms complexe wereld. Belangrijk hierbij: in de lessen is de levensbeschouwelijke richting van uw keuze het vertrekpunt.

GVO en HVO zijn vrijwillige vakken en worden niet door onze eigen groepsleerkrachten verzorgd, maar door speciaal opgeleide vakdocenten van de betreffende GVO- en HVO-organisaties.
De lessen vinden 1x per week in schooltijd plaats en duren 3 kwartier. Er zijn voor u geen kosten aan deze lessen verbonden.

Voor onze school hebben we vooralsnog alleen afspraken gemaakt met de GVO-/HVO-organisaties die de volgende lessen verzorgen:

  • humanistisch vormingsonderwijs (HVO)

  • protestants-christelijk godsdienstonderwijs (PC)

  • rooms-katholiek godsdienstonderwijs (RK)


Meer informatie over het GVO en HVO kunt u vinden op de website www.gvoenhvo.nl

Uw kind aanmelden