De Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad heeft verschillende soorten taken.
De MR brengt op de Algemene Ouderavond in oktober verslag uit van haar activiteiten.
 
Vragen waarmee ouders naar de medezeggenschapsraad kunnen stappen

1. Geschillen tussen ouders en de leerkracht
Dat kan gaan over uw kind, over het lesprogramma of over de lessen. In een dergelijk geval gaat u normaal gesproken eerst naar de leerkracht. Het kan echter zijn, dat u vragen blijft houden of dat u ontevreden bent over de reactie van de leerkracht. In dat geval legt u uw vraag of probleem voor aan de schoolleider. Als uw probleem daarna nog steeds niet is opgelost, komt u naar de medezeggenschapsraad.
 
2. Suggesties
Mogelijk hebt u ideeën over de wijze, waarop het onderwijs op de school moet worden
verzorgd. Misschien hebt u ideeën over de inrichting en/of omgeving van de school. Deze vernieuwende ideeën zijn van harte welkom in de Medezeggenschapsraad. De
Medezeggenschapsraad kan ze bespreken en afwegen en voorleggen aan de directie of het bevoegde gezag.

3. Het godsdienstonderwijs
De MR is belast met de invulling van het godsdienstig onderwijs. De Springplank heeft zich aangemeld bij GVO/HVO. Deze organisatie draagt zorg voor de invulling van het godsdienstig onderwijs. Bij voldoende belangstelling kan gekozen worden uit humanistisch, katholiek en protestants onderwijs. Jaarlijks wordt de belangstelling gepeild. 
 
Wat doet de medezeggenschapsraad nadat u aandacht hebt gevraagd voor uw
probleem/vraag?

De leden van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad zullen meestal eerst onderling overleggen over de door u gestelde vraag c.q. het door u beschreven probleem. Zij kunnen tot de conclusie komen, dat er inderdaad sprake is van een zaak die nader onderling overleg vraagt.
De voorzitter van de medezeggenschapsraad zal dan samen met de leerkracht, de schoolleider en de ouders een bijeenkomst organiseren om het een en ander te bespreken en toe te lichten. Uitkomst van een dergelijk overleg kan zijn, dat de partijen een beter begrip voor elkaar hebben. Uitkomst kan ook zijn, dat er een speciale deskundige van buiten zal worden benaderd om een onafhankelijk oordeel te geven over de problematiek.

De medezeggenschapsraad (MR) van onze school bestaat uit zes personen: 
drie vertegenwoordigers van de leerkrachten en drie vertegenwoordigers van de ouders. 
Per geleding worden er verkiezingen gehouden om de vertegenwoordigers voor een periode van drie jaar aan te wijzen. Naast deze drie ouders zit er nog ouder in de GMR. Een medezeggenschapsraad voor alle scholen van Morgenwijzer.

Oudergeleding


Voorzitter                Idske Velders
Lid                             Simon Bol
Lid                             Maaike v.d. Zwicht


Afgevaardigden namens de leerkrachten

Lid                             Brenda de Kloet            groep 1/2B
Lid                             Daan de Ru                      groep 5
Lid                             Marian van Brink           groep3


De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
De GMR is een schooloverstijgend orgaan dat de bundeling behelst van alle medezeggenschapsraden van de openbare basisscholen in Alphen en omstreken.
Iedere medezeggenschapsraad vaardigt in principe één lid af naar de GMR. 
De GMR voert overleg met het bestuur over algemene bovenschoolse zaken en het Centraal Management van Morgenwijzer.

Leden van de MR zijn één maal herkiesbaar.
De vergaderingen zijn openbaar en de data hiervan zijn te vinden op de jaarkalender en in de Nieuwsbrief. De notulen zijn te vinden op het ouderportaal.

Secretariaat:
MR O.B.S. de Springplank
Sportparklaan 5
2391 AX Hazerswoude-Dorp
Deze functie is in handen van een vertegenwoordiger van het schoolteam.

 

Uw kind aanmelden