Informatievoorziening aan ouders

Oudervertelavond
Bij aanvang van het schooljaar vindt een "oudervertelavond" plaats tussen de ouders en leerkracht(en).
Dit gesprek is bedoeld om de leerkracht(en) te vertellen over speciale aandachts- punten, die voor uw kind van belang zijn. Tijdens deze gesprekken proberen de ouders de nieuwe leerkracht zo goed mogelijk te informeren over hun kind. Dit is anders dan bij de 10-minuten gesprekken, waarbij de leerkracht vaak veel aan het woord is en vertelt over het functioneren van uw kind in de klas.
Wij hopen zo meer informatie te krijgen, waardoor de leerkracht(en) nog beter in staat zijn uw kind te begeleiden in de klas. Als uitgangspunt voor het gesprek dient een invulformulier met vragen over uw kind, dat van te voren aan uw kind(eren) wordt meegegeven. 

Privacy en leerling gegevens  
De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. In het privacyreglement van Morgenwijzer is beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.  Dit reglement is met instemming van de GMR vastgesteld.  
 
Wij maken alléén gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders bij de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). 
De leerling gegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van Morgenwijzer die de gegevens strikt noodzakelijk nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.
 
Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een beperkte set met persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te identificeren als die inlogt. 
 
Wij hebben met leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerling gegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven. Een lijst van de leveranciers waar de school afspraken mee heeft gemaakt, is op te vragen bij de school.
 
Daarnaast kan het nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen, denk aan zorginstanties. Deze zijn vermeld in het privacyreglement. Als voor de uitwisseling geen wettelijke verplichting bestaat, dan vragen wij u vooraf toestemming om met deze partijen gegevens te mogen uitwisselen. 
 
Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u om toestemming voor het gebruik van foto- en videomateriaal, het delen van uw contactgegevens met andere ouders en het gebruik van sociale media door uw kind(eren). U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming te wijzigen. U kunt dit kenbaar maken via een mail aan de directeur of via het ouderportaal van de school regelen. 
 
Het is voor ouders niet toegestaan om foto's/video's te publiceren op sociale media of voor commerciële doeleinden te gebruiken. Het kan voorkomen dat andere ouders foto's maken tijdens schoolactiviteiten die binnen of buiten school plaats vinden, zoals excursies of schoolreisjes. De school kan dit niet verbieden, maar vraagt ouders wel om hier terughoudend in te zijn en deze beelden niet te delen via sociale media.
 
Voorlichtingsavond
In september/oktober wordt in elke groep een voorlichtingsavond gehouden, waarbij iedere leerkracht informatie geeft over het jaarprogramma in de groep.

 10-minuten gesprekken
Het contact tussen de school en de ouders over de ontwikkeling van uw kind vindt onder andere plaats door 2 maal per jaar "10- minuten gesprekken" te organiseren. Deze gesprekken worden kort na de uitreiking van de rapporten georganiseerd. Er is dan de mogelijkheid de resultaten van het werk te bekijken en de ontwikkeling van het kind te bespreken. 

De "10- minuten gesprekken" kunnen voor 1 of meerdere kinderen zelf gepland worden op het ouderportaal, in de door de leerkracht gemaakte roosters. Het eerste gesprek is facultatief. U wordt hiervoor alleen uitgenodigd indien het voor u of voor de leerkracht van belang is. U kunt eventueel zelf aangeven, als u een gesprek wilt hebben met de leerkracht.

Doubleren
Bij de overweging van doubleren in een groep, wordt getracht samen met de ouders de beste oplossing voor het kind te vinden.​ Indien er geen overeenstemming kan worden bereikt, is het advies van de school bindend. ​

Tussentijds overleg of bijzondere omstandigheden
Uiteraard kunnen ook tussentijdse afspraken gemaakt worden met de leerkrachten.
Incidenteel gaan wij op huisbezoek bijvoorbeeld bij langdurige ziekte van het kind of op verzoek van de ouders. 

Kinderen met gescheiden ouders
Mochten ouders gescheiden zijn, dan overleggen we het liefst met beide ouders tegelijkertijd. Mocht dit niet kunnen, dan is er voor beide ouders een eigen mogelijkheid om met de leerkracht van hun kind te praten. Wettelijk is de school dit ook verplicht, tenzij het een en ander schriftelijk anders is vastgelegd bijvoorbeeld via een rechter. 

Ouderportaal & website
Onze school maakt gebruik van een online ouderportaal. Via deze veilige en afgeschermde omgeving heeft u altijd toegang tot zaken als, klassenoverzichten, berichten van de leerkrachten en nieuwsbrieven. Maar zo kunt u ook online zelf een de 10-minuten gesprekken inplannen op een tijdstip dat u het meest schikt. 
In het ouderportaal wordt ook rekening gehouden met gescheiden ouders; Ieder kan een eigen besloten account inrichten.

Daarnaast streven wij ernaar om, via de website, ouders van bestaande leerlingen en aankomende leerlingen, goed te kunnen informeren en makkelijk inzicht te kunnen geven in activiteiten op school.

Nieuwsbrief
Maandelijks worden de ouders/verzorgers automatisch via het ouderportaal over de gang van zaken geïnformeerd in de online Nieuwsbrief.

Open ochtend
Onze school organiseert 2 open ochtenden.
Op de eerste ochtend kunnen ouders van nieuwe leerlingen een kijkje nemen in alle groepen. 
De tweede open ochtend wordt gehouden voor ouders die al leerlingen bij ons op school hebben, u kunt dan meekijken in de klas van uw kind.
Deze "open" ochtenden worden meestal in februari/maart gehouden en worden enige weken van tevoren in de plaatselijke krant aangekondigd.

Uw kind aanmelden