Leerlingvolgsysteem:
Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de schoolOnderbouw - groep 1 en 2

Al vanaf het eerste begin volgen wij de ontwikkeling van het kind door middel van observaties.
Pas in een later stadium kunnen we de kinderen daarnaast ook beoordelen naar aanleiding van het gemaakte werk en door middel van toetsen.

In groep 1 en 2 wordt op speelse wijze gewerkt aan een goede ondergrond voor de start in groep 3. Met behulp van observatielijsten en de Cito-toetsen "Taal voor kleuters" en "Rekenen voor kleuters" die in januari worden afgenomen, wordt de ontwikkeling van elk kind gevolgd. Leerlingen die op bepaalde onderdelen uitvallen, worden extra begeleid.

Vanaf groep 1 wordt ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind gevolgd.

 

Midden- / bovenbouw - groep 3 t/m 8

Naast de methodegebonden toetsen hanteren wij ook methodeonafhankelijke toetsen. Hiermee kan bekeken worden of er voldoende groei is met betrekking tot de vorderingen en hoe de ontwikkeling van de leerlingen is in vergelijking met leeftijdsgenoten in Nederland.
Wij gebruiken voor de groepen 3 t/m 8 het Citoleerlingvolgsysteem voor technisch en begrijpend lezen, woordenschat, rekenen en spelling. Het maken van de Cito-toetsen is verplicht op onze school. We houden hierbij wel rekening met het individuele niveau van de leerling. De resultaten van de CITO toetsen worden ook op het leerlingenrapport vermeld.


Overlegsituaties over de kinderen

Vier maal per jaar vindt er overleg plaats tussen de intern begeleider en de groepsleerkracht over de kinderen. Indien het overleg daartoe aanleiding geeft, kan besloten worden tot diepgaander onderzoek of het opstellen van een hulpprogramma. Op de rapportvergaderingen bespreken de teamleden met elkaar de vorderingen en het gedrag van de kinderen.

Het cursusjaar beslaat over het algemeen 40 schoolweken. We hebben deze weken verdeeld in drie perioden. Aan het eind van elke periode krijgen de kinderen vanaf groep 3 een rapport mee. Een deel van de vakken wordt uitgedrukt in cijfers, een ander deel in woorden.
 
 

Thema 2021 Thema IK + JIJ = WIJ, samen...
22oktober2020
zoals ieder jaar een super gezellige dag......