Leerlingvolgsysteem:
Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de schoolOnderbouw - groep 1 en 2

Al vanaf het eerste begin volgen wij de ontwikkeling van het kind door middel van observaties.
Pas in een later stadium kunnen we de kinderen daarnaast ook beoordelen naar aanleiding van het gemaakte werk en door middel van toetsen.

In groep 1 en 2 wordt op speelse wijze gewerkt aan een goede ondergrond voor de start in groep 3. Met behulp van observatielijsten en de Cito-toetsen "Taal voor kleuters" en "Rekenen voor kleuters" die in januari worden afgenomen, wordt de ontwikkeling van elk kind gevolgd. Leerlingen die op bepaalde onderdelen uitvallen, worden extra begeleid.

Vanaf groep 1 wordt ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind gevolgd.

 

Midden- / bovenbouw - groep 3 t/m 8

Naast de methodegebonden toetsen hanteren wij ook methodeonafhankelijke toetsen. Hiermee kan bekeken worden of er voldoende groei is met betrekking tot de vorderingen en hoe de ontwikkeling van de leerlingen is in vergelijking met leeftijdsgenoten in Nederland.
Wij gebruiken voor de groepen 3 t/m 8 het Citoleerlingvolgsysteem voor technisch en begrijpend lezen, woordenschat, rekenen en spelling. Het maken van de Cito-toetsen is verplicht op onze school. We houden hierbij wel rekening met het individuele niveau van de leerling. De resultaten van de CITO toetsen worden ook op het leerlingenrapport vermeld.

De kinderen van groep 8 maken in april 2016 de "Cito eind-toets".


Overlegsituaties over de kinderen


Vier maal per jaar vindt er overleg plaats tussen de intern begeleider en de groepsleerkracht over de kinderen. Indien het overleg daartoe aanleiding geeft, kan besloten worden tot diepgaander onderzoek of het opstellen van een hulpprogramma. Op de rapportvergaderingen bespreken de teamleden met elkaar de vorderingen en het gedrag van de kinderen.

Het cursusjaar beslaat over het algemeen 40 schoolweken. We hebben deze weken verdeeld in drie perioden. Aan het eind van elke periode krijgen de kinderen vanaf groep 3 een rapport mee. Een deel van de vakken wordt uitgedrukt in cijfers, een ander deel in woorden.


Nieuwe aangepaste CITO scores 

Tweemaal per jaar worden de LVS-toetsen van Cito bij uw kind afgenomen. In het afgelopen schooljaar heeft Cito de normering van een aantal toetsen herzien en aangepast aan de normering zoals de Inspectie van het Onderwijs die hanteert. Het gaat dan om de toetsen voor Begrijpend lezen, Rekenen-Wiskunde en Spelling.
 
Alle basisscholen van Sopora werken met het leerlingvolgsysteem van Parnassys.
Parnassys heeft de afgelopen periode gewerkt aan de aanpassingen in het systeem en per 1 augustus 2014 kunnen scholen de nieuwe normering invoeren in het leerlingvolgsysteem.
Ook op De Springplank zal vanaf deze datum met de nieuwe normering gewerkt gaan worden.
 
De overgang van 'de oude naar de nieuwe normering' heeft voor scholen en ouders een aantal gevolgen. Scholen moeten een aantal belangrijke stappen zetten om te zorgen dat alle Cito-gegevens behouden blijven. En voor de ouders/verzorgers zal de nieuwe normering wellicht de nodige vragen oproepen.
 
Waarom aangepaste normen?
Leerlingen maken vandaag de dag de LVS-toetsen beter dan een aantal jaar geleden. De oude normering geeft daarom een te rooskleurig beeld. Voor nu lijkt een hoger niveau leuk, maar wanneer uw kind straks naar het voortgezet onderwijs gaat, kunt u voor verrassingen komen te staan. Als u naar de oude normering kijkt, zou uw kind misschien bovengemiddeld scoren. Wanneer dan uit de nieuwe Landelijke Centrale Eindtoets 'opeens' blijkt dat uw kind  gewoon gemiddeld scoort, zult u verbaasd zijn. Met de update van de normering komt u bij andere niet-methode toetsen en het schooladvies in groep 8 niet voor verrassingen te staan.
 
Wat betekenen de aangepaste normen voor uw kind?
Uw kind kan niet opeens minder goed lezen of rekenen dan voorheen. Wat wel is veranderd, is de waardering van zijn score. Deze is dus nu aangepast aan de eisen die de Inspectie van het Onderwijs stelt aan Begrijpend Lezen, Rekenen-Wiskunde en Spelling.