De samenstelling van ons team
 
De volgende personen werken bij ons op school:
directeur
groepsleerkrachten (fulltime/parttime)
onderwijsassistent aan een groepje leerlingen of een individuele leerling 
vakleerkracht gymnastiek
intern begeleider (IBer) 
rugzakbegeleiders (dit jaar zijn dat twee teamleden van onze school).
leerkracht voor de begeleiding van kinderen die wat meer aan kunnen (de plusgroep).
Onderwijsassistente voor extra hulp aan een groep kinderen of een enkle kind.
administratief medewerkster op vrijwillige basis                                                            
conciërge

 
► De Directeur  
De directeur heeft de leiding over de school.  
Tot haar taken behoren o.a.:
het contact onderhouden met ouders, andere scholen, instanties, de gemeente en het bestuur, ondersteunen en begeleiden van het team, vergaderingen voorzitten en voorbereiden.
 

► De groepsleerkracht
De groepsleerkracht houdt zich voornamelijk bezig met het gebeuren in en om de klas. De taken zijn o.a. lesgeven, voorbereiden van lessen, nakijken, rapporteren, vergaderingen bijwonen, contacten met ouders onderhouden. Daarnaast is hij/zij teamlid en ontwikkelt in samenspraak met anderen mede het schoolbeleid.
 

► De vakleraar
De vakleraar is iemand die gespecialiseerd is in een bepaald vakgebied. Bij ons op school geeft naast de leerkracht een vakleraar een aantal uren per week gymnastiek.
 

► De intern begeleider (IBer)
Met behulp van het leerlingvolgsysteem Parnassys worden de kinderen gevolgd in hun cognitieve en sociaal -emotionele ontwikkeling. Een aantal keer  per jaar worden de kinderen door de groepsleerkracht en intern begeleider besproken.
Mocht blijken dat er stagnaties of problemen in de ontwikkeling zijn, dan wordt er gestart met een hulpprogramma . In samenwerking met de groepsleerkracht gaat de intern begeleider een hulpprogramma opzetten om te proberen de achterstand te verkleinen of  ongedaan te maken. Voor kinderen die meer aankunnen, wordt gezocht naar lesstof die meer uitdagend is.
Bij de uitvoering van het hulpprogramma wordt soms ook de hulp van de ouders ingeroepen.
 

► Onderwijsassistente 
De onderwijsassistente begeleidt kinderen met leer- en gedragsproblemen. De leerproblemen kunnen liggen op het gebied van lezen, taal, rekenen etc., maar soms hebben kinderen ook wat extra ondersteuning in hun gedrag nodig.


► Leerkracht begeleider van begaafde leerlingen (Plusklas) 
Voor de kinderen die meer aan kunnen wordt er een dagdeel een programma aangeboden met extra uitdaging.
We werken met twee groepen. Een groep leerlingen uit de groepen 5 en 6 en een groepje leerlingen uit de groepen 7 en 8. 
 
Thema 2021 Thema IK + JIJ = WIJ, samen...
22oktober2020
zoals ieder jaar een super gezellige dag......