Passend onderwijs - zorg voor kinderen met specifieke behoeften


Als er zich belemmeringen voordoen in de ontwikkeling van een leerling, zullen wij alles in het werk stellen om het onderwijs aan te passen aan de mogelijkheden van die leerling. Dit gebeurt in eerste instantie binnen de klas zelf. Indien noodzakelijk gaat de leerling naar de zorgleerkracht.

Het Weer Samen Naar School (WSNS) beleid wil basisscholen in staat stellen extra zorg te besteden aan leerlingen die daar behoefte aan hebben, zodat zij in het reguliere basisonderwijs kunnen blijven.
Hiertoe heeft onze school een samenwerkingsverband gesloten met een school voor Speciaal basisonderwijs in Alphen a/d Rijn. Binnen deze samenwerkingsvorm wordt op velerlei manieren getracht passend onderwijs voor kinderen te realiseren. De scherpe scheiding basis- en speciaal basisonderwijs is daardoor iets minder duidelijk. In de toekomst zullen door deze maatregel misschien kinderen minder snel naar een school voor speciaal basisonderwijs verwezen worden.


► Contact met andere kinderen - Sociale Vaardigheden
Voor wat extra ondersteuning in het contact met andere kinderen bieden wij op school onder schooltijd voor sommige kinderen ook een SOVA-Training (speel- en praatgroep) aan. Dit is bedoeld voor ongeveer 8 kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Deze speelpraatgroep kan bij voldoende belangstelling elk jaar starten. Meestal echter om de twee jaar.


► 'Rugzakje'
Mocht nog meer ondersteuning nodig zijn, dan kan de school deze ook aanvragen bij de school voor speciaal basisonderwijs. Preventieve ambulante begeleiders geven de leerkrachten advies.
Soms is het ook mogelijk een rugzakje aan te vragen d.w.z. de school krijgt van buitenaf extra ondersteuning bij een specifieke problematiek van een leerling. De aanvraag hiervoor geschiedt altijd vanuit de ouders in samenwerking met de school.
Informatie hierover is op te vragen bij de IB-er van de school.


► Wanneer naar Speciaal Basisonderwijs?
Pas als blijkt, dat binnen de school geen mogelijkheden zijn te scheppen om een optimale ontplooiing te garanderen voor het kind, gaan we in overleg met de ouders en de Schoolbegeleidingsdienst plaatsing op een school voor speciaal basisonderwijs adviseren. Het kind wordt dan aangemeld bij een speciale commissie.

Er dient een onderwijskundig rapport overlegd te worden, waarin staat beschreven op welke wijze de leerling op de basisschool is begeleid. De commissie besluit op grond van dat rapport en eventueel aanvullend onderzoek of het kind geplaatst wordt in het speciaal onderwijs. Omgekeerd is het ook mogelijk, dat leerlingen uit het speciaal onderwijs teruggeplaatst worden op onze school. In dit geval zal in samenwerking met de oude school, de interne begeleider en de leerkracht een programma worden samengesteld, waardoor de leerling op zijn niveau optimaal kan functioneren.


► Langdurig zieke kinderen
Als blijkt dat uw kind door ziekte gedurende een lange tijd niet op school kan komen, is het van belang dat op tijd te melden. De leerkracht kan dan samen met u bekijken hoe het onderwijs aan uw kind toch voorgezet kan worden. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de deskundigheid van een coördinator Onderwijs Zieke Kinderen van de MHR. Het is niet alleen een wettelijke verplichting om voor elk kind ook als hij langdurig ziek is, goed onderwijs te geven, maar we vinden het belangrijk dat uw kind in zo'n situatie een goed contact heeft met de klasgenoten en de leerkracht.


► Lichamelijke of geestelijke beperking
Als de omstandigheden het toestaan kunnen ook kinderen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking worden toegelaten. De integratie in een "normale schoolomgeving" achten wij in het belang van het gehandicapte kind en de overige kinderen op onze school. 
Er is een speciaal toelatingsbeleid ontwikkeld, welke op te vragen is bij de schoolleider. Het uitgangspunt hierbij is altijd of we het kind die hulp en aandacht kunnen geven, die voor het kind noodzakelijk is. 

► Opvang allochtone leerlingen
In de afgelopen jaren is al ruime ervaring opgedaan met de opvang van een aantal allochtone kinderen op De Springplank. Afhankelijk van de leerling en de ervaring in het onderwijs wordt er eventueel een hulpprogramma opgesteld.


► Aanwezige voorzieningen
Aan onze school zijn personen/instanties verbonden die ingeschakeld kunnen worden bij de extra zorg voor bepaalde leerlingen. Dat zijn:

1. Schoolbegeleidingsdienst Midden-Holland & Rijnstreek (MHR)

2. Zorginstellingen - Zorg Advies Team (ZAT)

3. Logopedie op school

4. De GGD en uw kind - Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

5. Schoolmaatschappelijk werk - Kwadraad
 

    ► Klik hier voor meer uitgebreidere informatie hierover.

Thema 2021 Thema IK + JIJ = WIJ, samen...
22oktober2020
zoals ieder jaar een super gezellige dag......