Resultaten van ons onderwijs

 

 


De kwaliteit van ons onderwijs is een continue punt van aandacht. We gebruiken allerlei gegevens om ons onderwijs te evalueren. Hieronder een overzicht van beschikbare gegevens;

1.  Doorverwijzing naar Speciaal Onderwijs
2.  Doorverwijzing naar Voortgezet Onderwijs
3.  Cito
4.  Onderwijsinspectie
5.  Activiteiten ter verbetering van het onderwijs
6.  Relatie school en haar omgeving

 


1. Doorverwijzing naar het Speciaal Onderwijs
In de afgelopen jaren zijn nauwelijks leerlingen doorverwezen naar de speciale school voor basisonderwijs. De afgelopen 10 jaar zijn slechts 2 leerlingen doorverwezen. Dat is heel weinig gezien het landelijk verwijzingspercentage van ongeveer 2%.

We proberen altijd in eerste instantie een oplossing op de school te vinden, voordat wij doorverwijzen naar de speciale school voor basisonderwijs in de regio. We doen dit bijvoorbeeld door een aangepast programma voor het kind te maken. Het belang van het kind staat hierbij voorop.
De afgelopen drie jaar hebben we met veel succes meerdere kinderen vanuit andere scholen geplaatst op onze school.
2. Doorverwijzing naar het Voortgezet Onderwijs
De kinderen uit groep 8 kregen de afgelopen jaren het volgende schooladvies. Het eerste getal is het aantal kinderen, het tweede getal is het percentage kinderen (ongeveer).

Type onderwijs

 

 

2013/2014

2014/2015


2015/2016  2016/2017    
                              

VWO/Gymnasium

 

 

4-22%

7-30%

10-33.5%           5-19%

HAVO

 

 

8-44%

9-37.5%

10-33.5%           10- 38%

VMBO theoretisch

 

 

3-16.5%

5-21%

5-17%                 7-27%

VMBO kader/beroeps

 

 

2-16.5%

1-4%

3-11%                  3-12%

VMBO BASIS LWOO

 

      

 

2-8%

1-4%                    1-4%


 

3. Cito
We nemen diverse toetsen van het Cito af. Deze toetsen vormen samen een leerlingvolgsysteem. Dit systeem biedt ons de mogelijkheid om de resultaten op een onafhankelijke manier te meten. Die meetgegevens gebruiken wij weer om ons onderwijs waar nodig aan te passen. In groep 8 maken de leerlingen de Eindtoets. De leerlingen hebben dan al een advies gehad voor het voortgezet onderwijs. De basis voor dat advies is een combinatie van werkhouding, inzet, omgaan met huiswerk en toetsresultaten. 
Cito heeft in een folder op een rijtje gezet hoe de volgtoetsen van Cito in elkaar steken en wat de resultaten betekenen. Hier kunt u die downloaden.

Met ingang van het schooljaar 2015-2016 is de eindtoets niet meer de Cito eindtoets op onze school. We gebruiken nu de adaptieve eindtoets van ROUTE 8.  We nemen hem af in april.

4. Onderwijsinspectie

O.B.S. De Springplank heeft "een basistoezicht" sinds 08-04-2015.

"Openbare basisschool De Springplank heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Er vindt in principe voor de periode van vier jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs."
Bron: Inspectie van Onderwijs | Min. van OCW

Zijn er géén problemen, dan krijgt de school basistoezicht (dit is aangegeven op de zogeheten toezichtskaart). Er verschijnt geen rapport als de inspectie geen nader onderzoek uitvoert. Zij maakt dan enkel een inspectieverslag. De inspectie kijkt hiervoor onder meer naar:

  • Opbrengsten: zoals eindtoets basisonderwijs, examenresultaten, in-, door- en uitstroomgegevens
  • Signalen: onder meer klachten en (negatieve) berichtgevingen in de media.
  • Jaarstukken: onder meer schoolgids en financiële stukken.
  • Nalevingsaspecten

Elke school wordt ten minste 1 keer in de 4 jaar door een inspecteur bezocht, ook als er geen aanwijsbare risico's zijn.
 


5. Activiteiten ter verbetering van het onderwijs op school

De actiepunten voor het schooljaar 2017-2018 zijn:

  • Implementatie van de nieuwe methoden "Taal Actief" en "Estafette".
  • vergroten ouderbetrokkenheid
  • Verder ervaring op doen met tablets in de groepen 4 t/m 8. 
  • Herijken visie van de school
  • Oriëntatie op nieuwe methodes wereldoriëntatie (al dan niet gecombineerd)
  • Verder inrichten schoolplein.6. Zorg voor de relatie school en de omgeving

A. Andere basisscholen
In samenwerking met andere basisscholen uit de gemeente Rijnwoude worden er regelmatig sportcontacten tussen de scholen onderling georganiseerd. Deze activiteiten vinden soms onder en soms na schooltijd plaats. Groep 8 onderhoudt contacten met de groepen 8 van de andere basisscholen in het dorp met het oog op de overgang naar het voortgezet onderwijs. Het jaarlijkse eindfeest met de drie dorpsscholen is altijd een enorm succes. Zo leren zij andere kinderen kennen om mee naar de nieuwe school te fietsen. 

 

lekker klimmen, klauteren, ravotten in de...
groep 4 volgde de museumles "Waterwolf".....