Ouderraad

De ouderraad is samengesteld uit ouders van leerlingen en een afgevaardigde van het team. Zij heeft tot doel het samen met de leerkrachten organiseren van allerlei activiteiten op school, zoals het sinterklaasfeest, het kerstfeest, het paasfeest en het afscheid van groep 8. De Ouderraad is sinds 2014 een stichting. 
 
Leden van een ouderraad worden gekozen op de jaarlijkse ouderavond. Zij blijven drie jaar deel uitmaken van de ouderraad en kunnen worden herkozen voor een nieuwe periode van drie jaar.
 
Om verschillende activiteiten mogelijk te maken vraagt de ouderraad aan alle ouders een financiële bijdrage van ca. € 35,- per leerling per jaar. Deze bijdrage is vrijwillig, maar wordt zeer op prijs gesteld. Het bedrag kan tijdens een algemene oudervergadering aangepast worden.
 
Tenminste één maal per jaar - in oktober - organiseert de ouderraad een Algemen Ouderavond op school. De ouderraad brengt dan verslag uit over haar activiteiten in het afgelopen jaar en legt verantwoording af over de besteding van de financiële middelen. 

 

Bestuur ouderraad (OR) NAMEN KOMEN PER 1-11-2017 NA VERKIEZING
 
Voorzitter  :    -
Secretaris  :  
Penningmeester  :  -
Lid  :   
Lid  :  
Lid  :  - 
Lid  :  
Lid  :  
Lid  :  

Afgevaardigde namens het schoolteam: 

 
Het rekeningnummer van de OR is : NL27RABO 032.59.07.056
 
Thema 2021 Thema IK + JIJ = WIJ, samen...
22oktober2020
zoals ieder jaar een super gezellige dag......