De organisatie van de school


De leiding van O.B.S. De Springplank is in handen van Mevrouw Jacqueline Dekker, en valt onder het bestuur van de Stichting Morgenwijzer. Informatie over de stichting kunt u vinden op de website www.Morgenwijzer.nl

De Springplank is een school in beweging. Daarmee bedoelen wij, dat we nieuwe ideeën en gedachten die in onderwijskringen ontstaan, niet zonder meer verwerpen of klakkeloos overnemen. Wij proberen die dingen in de school te integreren, die wij als wezenlijke verbeteringen zien, zonder dat we met onze leerlingen experimenteren.

Drie jaar geleden zijn we gestart met het project "Afstemming".
Uitgangspunt hierbij is om nog beter aan te sluiten bij het kind en de individuele mogelijkheden van het kind.

Jaarklassensysteem

Op onze school werken we met een jaarklassensysteem. Dit betekent dat de leerlingen over het algemeen met leeftijdsgenootjes bij elkaar zitten. Elk nieuw schooljaar kunnen zij doorgaan naar de volgende groep, mits dit verantwoord is. Het kan voorkomen, dat een leerling een eigen leerlijn heeft en daardoor voor een vak in een hogere of lagere groep les krijgt. Dit is afhankelijk van het niveau van de leerling. De aangeboden leerstof kan te gemakkelijk of te moeilijk zijn voor de leerling.

Groepering

Het aantal groepen dat we maken is afhankelijk van het aantal leerlingen op onze school en het beleid van Morgenwijzer. Dit beleid wordt niet alleen door de school bepaald, maar meer nog door het bovenschools management.

De groepsgrootte varieert per schooljaar. Deze is afhankelijk van het aantal leerlingen dat op school aangemeld wordt en het aantal leerlingen dat in een specifieke groep aanwezig is.
We proberen er echter zoveel mogelijk voor te zorgen, dat er een verantwoorde verdeling ontstaat. Ruim voor de start van het nieuwe schooljaar brengen we de ouders op de hoogte van de nieuwe groepsindeling. Het brainstormen gebeurt in samenwerking met de MR van de school, maar de schoolleiding beslist uiteindelijk hoe de groepsverdeling er uit zal zien. 
Sinds dit schooljaar werken we ook met een zgn. Plusklas. Waar kinderen die meer aankunnen zich zowel intellectueel als in sociaal- emotioneel opzicht verder kunnen ontwikkelen. 


 

Thema 2021 Thema IK + JIJ = WIJ, samen...
22oktober2020
zoals ieder jaar een super gezellige dag......