Fondsenwerving en sponsoring

Onderwijs is de verantwoordelijkheid van de overheid. 
Het team van De Springplank en de MR staan echter niet negatief tegenover fondswerving of sponsoring. Nu en wellicht in de toekomst zijn er steeds meer zaken waar helaas ontoereikend budget voor is. 

Fondswerving en sponsoring zijn beide manieren om aan extra geld te komen om juist aanvullende doelen te realiseren. De belangen van de kinderen en de visie van de school staan bovenaan bij het aangaan van mogelijke samenwerkingen. 


In februari 2009 hebben besturen- en ouderorganisaties een convenant gesloten met het Ministerie van OC&W. Het convenant is een aanscherping van eerder gemaakte afspraken over sponsoring in het onderwijs. 

De Inspectie van het Onderwijs zal toezien op de naleving van de wetgeving op dit punt.

► Hier is meer informatie over sponsoring in het primair en voortgezet onderwijs

Hieronder staan de gemaakte afspraken:

  • Sponsoring past binnen de doelstellingen van de school. Sponsoring mag niet in strijd zijn met het onderwijsaanbod of kwaliteitseisen die de school stelt;
  • Sponsoring mag de onderwijsinhoud en de continuïteit van het onderwijs niet beïnvloeden;
  • Sponsoring is niet schadelijk voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van kinderen.
  • Sponsoring appelleert niet aan gevoelens van angst of bijgelovigheid en is niet misleidend;
  • De middelen die een school via sponsoring ontvangt worden ingezet voor extra's. Kernactiviteiten mogen niet afhankelijk zijn van sponsoring;
  • Partijen streven een gezonde leefstijl van kinderen na bij sponsoring;
  • In lesmateriaal is geen reclame opgenomen. Bij andere reclame-uitingen is geen sprake van onvolledige of subjectieve informatie;
  • Sponsorgelden worden apart geadministreerd in de boekhouding van de school;
  • Alle betrokkenen wordt duidelijk gemaakt wanneer er sprake is van sponsoring;
  • Sponsoring wordt in de medezeggenschapsraad aan de orde gesteld.
Thema 2021 Thema IK + JIJ = WIJ, samen...
22oktober2020
zoals ieder jaar een super gezellige dag......