Verzuim en verlof

Als uw kind vijf jaar is geworden moet het naar school, omdat het op de eerste schooldag van de volgende maand leerplichtig wordt. Ouders mogen een vijfjarig kind ten hoogste vijf uren per week thuis houden. Dit moet tijdig worden doorgegeven aan de leerkracht. De school is geen voorstander van een regelmatig gebruik van deze regel in verband met voortgang van het onderwijs. Deze uren mogen niet gespaard worden. Zodra het kind zes jaar is geworden houdt deze regel op. Uw kind is dan volledig leerplichtig.

De schoolleider van de school is wettelijk verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van (vermoedelijk) ongeoorloofd verzuim. Er kan dan eventueel proces-verbaal worden opgemaakt.

Informatie met betrekking tot verlof is ook te vinden in de folderreeks bij de hoofdingang.
Als uw kind door een of andere omstandigheid van school moet verzuimen, is daar altijd toestemming van de school voor nodig. Het verzoek moet zes weken voorafgaand aan het verlof schriftelijk worden ingediend. Hierna ontvangt u ook schriftelijk antwoord.
De formulieren hiervoor zijn te verkrijgen bij de leerkracht of de schoolleider, of kunt u hieronder downloaden of online invullen


Richtlijnen voor verlof

 1. Alleen op grond van gewichtige omstandigheden kan worden besloten in te stemmen met een verzoek om extra schoolverlof. De leerling heeft geen recht op extra schoolverlof.
 2. Wanneer verlofaanvragen voor een leerling de 10 schooldagen per schooljaar niet overschrijden, beslist de schoolleider.
 3. Voor verlof van meer dan 10 dagen heeft men toestemming nodig van de leerplichtambtenaar,  
  T: 0172 - 140172
 4. Bij afwijzing van een verzoek is daartegen beroep mogelijk volgens de Algemene Wet Bestuursrecht. Wil men deze procedure kunnen starten, dan is het van belang de aanvraag voor verlof minstens 6 weken voorafgaande aan het verlof te hebben ingediend.
 5. Men krijgt geen schoolverlof de dagen voorafgaande aan een vakantie.
 6. De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van de het nieuwe schooljaar vallen.


Onderstaande voorbeelden worden NIET als gewichtige omstandigheden beschouwd:

 • Een vakantie buiten de reguliere schoolvakanties om.
  Het wordt alleen toegestaan als een werkgeversverklaring wordt overlegd. Daarbij dient het (aantoonbaar) de enige vakantie van het gezin in een schooljaar te zijn.
 • De wens eerder met vakantie te gaan of later terug te komen.
 • Het bezoeken van een pretpark, tentoonstelling of een ander evenement buiten schoolverband om.


Met nadruk willen wij stellen dat de school zich zal houden aan deze richtlijnen.
Wij willen er streng op toezien, dat de regels worden nageleefd. 


► U kunt uw verlof aanvragen via het ouderportaal

Thema 2021 Thema IK + JIJ = WIJ, samen...
22oktober2020
zoals ieder jaar een super gezellige dag......